Business Innovation and Investment (Provisional) - Tiểu loại 188

 

THỊ THỰC ĐỊNH CƯ ÚC DÀNH CHO DOANH NHÂN VÀ NHÀ ĐẦU TƯ DIỆN Ý TƯỞNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ 

(TẠM TRÚ)

Thị thực này yêu cầu đương đơn phải được:

 • Bảo trợ bởi tiểu bang/vùng
 • Ít hơn 55 tuổi
 • Phải thỏa mãn điều kiện về điểm tối thiểu là 65 (theo thang điểm quy định)

  Có 2 chương trình

1. Business Innovation (Ý tưởng kinh doanh)

Để nộp hồ sơ xin thị thực diện này, đương đơn và/hoặc người hôn phối (hoặc kết hợp cả hai) phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 •  Có tổng tài sản trị giá tối thiểu 1.250.000 AUD (có thể gộp chung tài sản của vợ và chồng) được hình thành một cách hợp pháp và có thể chuyển sang Úc một cách hợp pháp trong 2 năm thị thực được cấp. 
 •  Với đương đơn nhận được thư mời của Chinh phủ Úc trước 01/07/2021, doanh nghiệp của đương đơn phải đạt được doanh thu hàng năm từ các hoạt động kinh doanh của mình ít nhất  500.000 AUD trong ít nhất 2 năm của 4 năm tài chính gần nhất.
 • Với đương đơn nhận được thư mời của Chính phủ Úc sau 01/07/2021, doanh thu it nhất phải là 750.000 AUD trong ít nhất 2 năm của 4 năm tài chính gần nhất. 
 • Sở hữu ít nhất: 
  51% của doanh nghiệp có doanh số hàng năm ít hơn 400.000 AUD hoặc
  30% của doanh nghiệp có doanh số hàng năm nhiều hơn 400.000 AUD hoặc
  10% của doanh nghiệp được niêm yết
 • Đã quản lý một doanh nghiệp tiêu tốn ít hơn 1/2 thời gian cá nhân cho các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật
 • Đương đơn và người hôn phối không có tiền sử từng có hoạt động kinh doanh không được phép và có lịch sử kinh doanh thành công và mong muốn tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh tại Úc.           

  2. Investor

Để nộp hồ sơ xin thị thực diện này, đương đơn và/hoặc người hôn phối (hoặc kết hợp cả hai) phải thỏa mãn các điều kiện sau

 • Có một hồ sơ về việc đầu tư kinh doanh thành công
 • Có hơn 3 năm kinh nghiệm trực tiếp liên quan đến việc điều hành một hoạt động đầu tư thích hợp
 • Trong 2 năm tài chính trước khi được mời nộp hồ sơ xin thị thực, trị giá ròng của tài sản của đương đơn (hoặc của đương đơn và người hôn phối gộp lại) ít nhất là 2.500.000 AUD.
 • Thể hiện có kỹ năng cao trong việc quản lý các hoạt động đầu tư của mình.
 • Chuẩn bị đầu tư vào công trái của tiểu bang (State Treasury Bonds) một khoản tiền trị giá 1.500.000 AUD trước khi thị thực được cấp trong thời hạn 4 năm.
 • Đương đơn có sự cam kết thực sự là sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc sau khi thị thực được cấp.
 • Đương đơn và người hôn phối không có tiền sử từng có hoạt động kinh doanh không được phép.

Đương đơn và/hoặc người hôn phối phải thỏa mãn một trong 2 điều kiện sau:

 • Ít nhất một trong 5 năm tài chính gần nhất trước khi được mời nộp hồ sơ xin thị thực đương đơn và/hoặc người hôn phối (hoặc cả hai) phải liên quan trực tiếp đến việc điều hành các khoản đầu tư thích hợp với trị giá tối thiểu là 1.500.000 AUD.
 • Ít nhất một trong 5 năm tài chính gần nhất trước khi được mời nộp hồ sơ xin thị thực đương đơn và/hoặc người hôn phối (hoặc cả hai) phải liên quan trực tiếp đến việc điều hành các khoản đầu tư thích hợp chiếm ít nhất 10% giá trị tài sản.

 

 

Print | Sitemap
© Creative Consulting Education and Investment 2024, 2B Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM Tel.: +84 28 39975859 - 0913427666